SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR J.P. GROUP, VIBORG A/S

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG PRODUKTINFORMATION

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og aftaler, som J.P. Group, Viborg A/S ("J.P.") indgår og udfører for sine kunder ("Kunden"), m.m. andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Kundens eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende vilkår fra Kundens side er ikke bindende for J.P.. Produktinformation fra J.P., der fremgår af brochuremateriale, prislister o.lign. er alene vejledende og ikke bindende for J.P. m.m. aftalen udtrykkeligt henviser hertil.

 

2. TILBUD OG PRISER

Alle tilbud afgives med en acceptfrist på 10 arbejdsdage fra tilbuds-datoen.

J.P. har ret til, inden levering, at regulere priserne med enhver dokumenterbar prisforhøjelse, f.eks. som følge af valutakursændringer, ændrede råvarepriser, stigning i lønindeks og lignende.

Alle priser er ekskl. Merværdiafgift (moms), afgifter, told, fragt, emballage, montering og eventuelt miljøtillæg, som J.P. er berettiget til at opkræve hos Kunden.

 

3. LEVERINGSSTED, LEVERINGSTID OG RETURNERING

Levering sker ab J.P.’s fabrik (ex works Incoterm 2010). Uanset at levering sker ab J.P.’s fabrik (ex works), er J.P. berettiget til frit at vælge transportmiddel/vej fra J.P.’s fabrik til Kundens bestemmelsessted. Forsendelse af det leverede sker i alle tilfælde for Kundens regning og risiko.

Leveringstidspunktet er angivet i tilbudet. J.P. er dog berettiget til at foretage levering i op til 3 uger efter leveringstidspunkt uden at der indtræder forsinkelse. Såfremt opfyldelsen af J.P.’s leveringsforpligtelse forhindres eller væsentligt vanskeliggøres, bortfalder J.P.’s leveringsforpligtelse så længe hindringen består.

Såfremt der, uanset af hvilken grund, skulle være tvivl med hensyn til Kundens betalingsevne, er J.P. berettiget til at nægte levering, indtil Kunden har stillet en af J.P. fastsat passende sikkerhed for betaling.

Leverede varer tages ikke retur, m.m. dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

J.P. er berettiget til at foretage delleverancer.

J.P. er kun ansvarlig for forsinkelse, såfremt Kunden godtgør, at der udvist fejl eller forsømmelser fra J.P.’s side. J.P. yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab på grund af forsinket levering.

 

4. BETALING

J.P.’s vederlag forfalder til kontant betaling ved levering til Kunden m.m. andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Erlægger Kunden ikke betaling i rette tid, er J.P. berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Såfremt der er tale om løbende leverancer, er J.P. ikke forpligtet til at foretage yderligere levering før forfaldent vederlag er betalt.

Reklamationer over leverancer berettiger ikke Kunden til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer.

 

5. EJENDOMSRET

Det solgte forbliver J.P.’s ejendom indtil samtlige tilgodehavender ifølge aftalen er betalt.

 

6.PRODUKTÆNDRINGER

J.P. forbeholder sig ret til altid at kunne foretage løbende produkt- og konstruktionsændringer i forhold til udleveret tegningsmateriale mv., forudsat ændringerne ikke medfører nogen forandret funktionsdygtighed eller anden væsentlig ulempe for Kunden.

 

7. ANSVAR FOR MANGLER

Kunden skal straks ved modtagelsen, og inden det leverede tages i brug, gennemgå det leverede for at sikre sig, at dette er mangelfrit.

Kundens reklamationer over mangler anses kun for rettidige, såfremt de skriftligt og specificeret er fremsat straks ved manglens konstatering og senest 8 dage efter det leveredes modtagelse. Kundens eventuelle omkostninger til konstatering af mangler, er J.P. uvedkommende.

Ved mangler som J.P. er ansvarlig for, har J.P. ret til at foretage afhjælpning, indenfor rimelig tid. Foretager J.P. ikke denne, kan Kunden give en endelig frist for afhjælpningen. Overholdes fristen, kan Kunden ikke hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

Omkostninger af enhver art i forbindelse med udskiftning herunder afmontering og montering samt til transport af mangelfulde dele mellem J.P. og Kunden sker for Kundens regning og for kundens risiko. Mangelfulde dele som udskiftes er J.P.’s ejendom. J.P.’s ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af Kunden, eller mangler ved en af Kunden forlangt konstruktion.

J.P. yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab på grund af mangler eller erstatning til dækning af følgeskader og omkostninger, der måtte være ved afmontering og genmontering af det solgte, herunder i andre genstande, hvori det solgte måtte være indføjet.

 

8. PRODUKTANSVAR

J.P. holdes af Kunden skadesløs i den udstrækning J.P. pålægges produktansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab, som J.P. efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser, herunder pkt. 8, ikke er ansvarlig for overfor Kunden.

Ved personskade er J.P. ansvarlig i henhold til lov 1989-06-07 nr. 371 om produktansvar hvis det af Kunden godtgøres at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af J.P..

J.P. er ikke ansvarlig for skade forvoldt på fast ejendom eller løsøre, m.m. J.P. har handlet groft uagtsomt.

Indarbejdes J.P.’s produkter som ingrediens eller komponent er J.P. ikke ansvarlig for skade på Kundens produkter eller skade på produkter hvori Kundens produkter indgår, m.m. J.P. har handlet groft uagtsomt.

J.P. er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab, som følge af skader omfattet af pkt.8 eller erstatning til dækning af følgeskader.

Parterne skal straks underrette hinanden, hvis en tredjemand fremsætter et krav.

 

9. FORCE MAJEURE/ANSVARSFRIHED

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for J.P., såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som J.P. ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, transportforhindringer herunder ishindringer eller transportuheld, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Såfremt J.P. ønsker at påberåbe sig de i pkt. 9 nævnte omstændigheder, skal J.P. uden ugrundet ophold meddele dette til Kunden, og holde Kunden underrettet om omstændighedernes udvikling. Ved en begivenhed, som nævnt i pkt.9, hvor aftalens opfyldelse hindres i mere end 2 måneder, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

Kunden friholder J.P., i enhver henseende, for krav fra tredjemand, som Kunden, efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser, ikke ville kunne gøre gældende overfor J.P..

 

10. FORÆLDELSE, VÆRNETING OG LOVVALG

Alle krav mod J.P. forældes senest 1 år efter, at Kunden har overtaget risikoen for det solgte, såfremt kravet ikke skriftligt er gjort gældende forinden.

Anvendes det solgte mere intensivt end aftalt eller forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes forældelsessfristen tilsvarende.

Enhver tvist afgøres af den almindelige domstol ved J.P.’s til enhver tid værende hjemsted. Enhver tvist afgøres efter dansk ret dog undtaget danske lovvalgsregler.